Air War College, Directorate of Education and Training

AWC Prince Banner1

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดพระราโชวาทฉบับเต็ม)

  พัฒนาผู้นำ    คุณธรรมเด่น

เน้นยุทธศาสตร์     ฉลาดบริหาร

วิทยาลัยการทัพอากาศ    เป็นสถาบันวิชาการทางทหารระดับสูงของกองทัพอากาศ มีหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ การบริหารจัดการและการอำนวยการระดับสูง โดยมีผู้บัญชา การวิทยาลัยการทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบ

ปรัชญาการศึกษา   สร้างเสริมผู้นำ ผู้บริหาร และ ฝ่ายอำนวยการระดับยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม  เพื่อนำไปสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค  
 

 

 

RTAF Core Value

Calendar

May 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31