Air War College, Directorate of Education and Training

(กรุณาใช้  Google Chrome หรือ Internet Explorer ในการรับชมวิดิโอ)

  พัฒนาผู้นำ    คุณธรรมเด่น

เน้นยุทธศาสตร์     ฉลาดบริหาร

WE BUILD SMART STRATEGIC MILITARY LEADERS

วิทยาลัยการทัพอากาศ    เป็นสถาบันวิชาการทางทหารระดับสูงของกองทัพอากาศ มีหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ การบริหารจัดการและการอำนวยการระดับสูง โดยมีผู้บัญชา การวิทยาลัยการทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบ

ปรัชญาการศึกษา   สร้างเสริมผู้นำ ผู้บริหาร และ ฝ่ายอำนวยการระดับยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม  เพื่อนำไปสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค  
 

 

 

RTAF Core Value

Calendar

September 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30