Air War College, Directorate of Education and Training

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.และ หน.นขต.วทอ.ฯ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด จก.ยศ.ทอ.

001

   พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ หน.หน่วยขึ้นตรง วทอ.ฯ มอบกระเช้าของขวัญอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ พล.อ.ท.อนุชิต แก้วประสพ จก.ยศ.ทอ. ครบรอบ ๖๐ ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค.๖๑, ๐๘๓๐ ณ ยศ.ทอ.
  AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC accompanied by Vice Commandant, and AWC Division Directors went to bless AM Anuchit Keawprasop, Director of the Directorate of Education and Training, on his 60th Birthday Anniversary on Thursday 31 May 2018, 0830 hrs. at his office.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.มอบอินทผาลัม(date palm) เนื่องในประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

001

      พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล ประธาน นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๒ มอบอินทผาลัม(date palm) ให้แก่ น.อ. Nandang Sukarna (นศ.อินโดนีเซีย) และ น.อ. Hamdan Ahmad (นศ.มาเลซีย) เนื่องในประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน(ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พ.ค.๖๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค.๖๑, ๐๘๒๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.
   AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC and Gp.Capt.Chareon Watanasrimongkol Head of AWC Class 52 delivered date palm to Col.Nandang Sukarna (Indonesian AWC student) and Lt.Col.Hamdan Ahmad (Malaysian AWC student) on the occasion of The Holy Month of Ramadan (17 May - 14 June 2018 ) on Thursday 31 May 2018, 0820 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

รอง ผบ.ทอ.บรรยายในหัวข้อ"ผู้นำระดับยุทธศาสตร์"

001

     พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร รอง ผบ.ทอ. มาบรรยายหัวข้อ "ผู้นำระดับยุทธศาสตร์” ได้เสนอโมเดลในการพัฒนาภาวะผู้นำระดับยุทธศาสตร์ “VSC Model for HPO Leadership Training” ให้แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ โมเดลนี้เป็นการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ, และ วิมังสา ในการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง, ทักษะที่ถูกต้อง, และความร่วมมือที่ถูกต้อง ในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศเป็น High Performance Organization เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค.๖๑, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

    ACM Yanyong Kanthasorn, Royal Thai Air Force Deputy Commander–in-Chief, delivered a lecture on the topic “Strategic Leadership”; his lecture proposed “VSC Model for HPO Leadership Training” to AWC students that brought 4 Iddhipada: Chanda, Viriya, Citta, Vimamsa into leadership practice to create the right Vision, right Skills, and right Collaboration for moving RTAF to be a High Performance Organization on Thursday 31st May 2018, 0800 - 1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

อดีต ปธ.คปษ.ทอ.บรรยายในหัวข้อ " ผู้นำระดับยุทธศาสตร์ "

001A

       พล.อ.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร อดีต ปธ.คปษ.ทอ.ให้เกียรติมาบรรยายแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ "ผู้นำระดับยุทธศาสตร์" ใน ๓ ประเด็นหลัก: บทบาทและหน้าที่, การวางแผนการทัพ, และการนำทัพ ของผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พ.ค.๖๑, ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

     ACM Nappres Mandachitra, Former Chairman of the RTAF Advisory Board, Royal Thai Air Force, delivered a lecture on the topic “Strategic Leadership”; his lecture focused on Roles & Responsibilities, Planning for War, and Commanding in War to the AWC students on Monday 28th June 2017, 1300-1500 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การบรรยายพิเศษ "การจัดทำยุทธศาสตร์ ทอ. (ฉบับนักศึกษา)"

001

   น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ฝสธ.ประจำ ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ “การจัดทำยุทธศาสตร์ ทอ. (ฉบับนักศึกษา)” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑, ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

    Gp.Capt. Jackkrit Thammavichai, Staff Officer to the RTAF Commander–in–Chief, delivered a lecture to AWC Students Class 52 on the topic “Development of RTAF Strategy (AWC Student Class 51 Proposal Draft)” on Monday 28th May 2018, 0800 - 1000 hrs at the main lecture room.

Read more ...

การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๗

001

     พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ.ไปศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับการต้อนรับและบรรยายสรุปจาก รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พ.ค.๖๑, ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

     AVM Saneh Buachuen, Commandant of Air War College led the college faculty and students to visit Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS). The party was given a briefing from Associate Professor Wilasinee Phiphitkul, Director General of Thai PBS on Thursday, 24th May 2018, 1300 - 1600 hrs at Thai PBS.

Read more ...

การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๖

00A

   พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. ไปศึกษาดูงานสำนักงาน กสทช.ได้รับการต้อนรับจากคุณอรดา เทพยายน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ และฟังบรรยายสรุปจาก พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการ กสทช. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พ.ค.๖๑, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ สำนักงาน กสทช.

     AVM Saneh Buachuen, Commandant of Air War College led the college faculty and students to visit the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC). The party was given a briefing on the topic “Vision and Mission of NBTC” from Col. Natee Sukonrat, Vice-Chairman of the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) and received a warm welcome from Miss Orada Teppayayon Acting Executive Director of NBTC Academy on Thursday, 24th May 2018, 0800 - 1200 hrs at the NBTC convention building.

Read more ...

รอง เสธ.ยศ.ทอ.เป็นประธานปิดการฝึกวางแผนทางทหารครั้งที่ ๒

001A

    น.อ.วันชัย บุญภักดี รอง เสธ.ยศ.ทอ.เป็นประธานรับฟังการแถลงผลและปิดการฝึกการวางแผนทางทหาร ของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ครั้งที่ ๒ (Mini Ex-II) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นศ.วทอ.สามารถจัดทำ Commander’s Intent & Guidance เพื่อให้ระดับยุทธการสามารถนำไปวางแผนการปฏิบัติต่อไป เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พค.๖๑ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทน จาก ยก.ทอ., คปอ., สบศ.ยศ.ทอ., ฝวก.ยศ.ทร. ,วสท. และ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการฝึกครั้งนี้ด้วย

    Gp.Capt.Wanchai Boonpakdee, Deputy Chief of Staff of the Directorate of Education and Training, presided over the AWC student class 52 Mini Ex-II Operational ART and Operational Design Briefing, followed by the Closing Ceremony on May 23, 2018 at the AWC Auditorium. The objective of this exercise is to enhance AWC students to be able to provide the Commander’s Intent and Guidance to the operational level. By this event, The AWC was honored by the representatives from the Directorate of Operations, Directorate of Air Operation Control, Office of Education Administration, Army War College, Division of Academic Affairs, Joint War College and Air Command and Staff College sitting in the Mini Ex-II Briefing.

Read more ...

พิธีประดับยศข้าราชการ วทอ.ยศ.ทอ.

001

   พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ พ.อ.ท.หญิงพรเพ็ญ ลอยลม, พ.อ.ต.หญิงมัลลิกา พรมแจ่ม และ จ.อ.นิติกรณ์ อาศัยบุญ โดยมี หน.นขต.วทอ.ฯ, และข้าราชการ วทอ.ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พ.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

  AVM Saneh Buachuen, Commandant of AWC , presided over the rank promotion ceremony of FS2 Pornpen Loilom, FS3Mallika Promjaem and Sgt. Nitikorn Arsaiboon at the AWC on Tuesday, 22 May 2018, 0900 hrs. On this occasion Vice Commandant, Directors and AWC Staffs participated in the event.

Read more ...

คณะทำงานวารสารนภยาธิปัตย์ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

001A

     น.อ.อัมพร เพ็ชราช ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. /บรรณาธิการวารสารนภยาธิปัตย์ เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะทำงานวารสารฯ ไปเข้าพบ ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดทำวารสารฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พ.ค.๖๑, ๑๓๓๐ ณ อำเภอ คลองหลวง จว.ปทุมธานี

    Gp.Capt. Amporn Pechrach, Director of Analysis and Evaluation Division/ Nopayathipat Journal Editor together with Nopayathipat Journal working group headed to meet Asst.Prof.Narapee Chaimomgkon, Dean of Business Faculty of Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Khlong Luang, PathumThani Province for gaining some advices on the best practice in Journal production on Monday, 21 May 2018, 1330 hrs.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31