Air War College, Directorate of Education and Training

วทอ.ยศ.ทอ.ส่งผลงานเข้าประกวด กลุ่มกิจกรรม KM ของ นขต.ทอ.

001

    พลอากาศโท ชฤทธิพร คำหอม ประธานอนุกรรมการตัดสินผลงานคุณภาพที่เสริมสร้างทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ฯ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ฯโดยมี พลอากาศตรี อำนวย สมวงศ์ เสนาธิการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ /ประธานอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน ยศ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผลงานคุณภาพของ วทอ.ยศ.ทอ. เรื่อง “แนวทางปฏิบัติที่ดีการจัดการทำวารสารนภยาธิปัตย์” ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบที่สอง เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๑, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

    On Wednesday, 16 May 2018, 1330 hrs AM Harittiporn Kumhom, Chairman of the Sub-committee contest judging in strengthening learning organization of the RTAF, and his party made a follow up and assessment trip to Directorate of Education and Training. The party was received a warm welcome by AVM Amnuay Somwong, Directorate of Education and Training Chief of Staff, Chairman of the Sub-committee in driving Directorate of Education and Training to be an innovative learning and qualitative development organization. On this occasion the AWC project, “ Best of practice Nopayathipat Journal ” , was passed into the second round of the contest.

Read more ...

การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออก

001

    พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ระหว่าง ๗ – ๑๑ พ.ค.๖๑ ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนความร่วมมืออันดีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น จังหวัดจันทบุรี, ตราด, และชลบุรี เป็นต้น

    AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, led the faculty and AWC students on a study tour to the Eastern region of Thailand during 7 – 11 May 2018. The units visited would make the AWC students have direct experiences on the instruments of national powers: military, politics, economics and social-psychology, which affect the national security and the good cooperation of the east provinces with the neighboring country of the ASEAN Community such as Chanthaburi province, Trat Province and Chonburi province.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศระยะใกล้ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

a006

   พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศระยะใกล้ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่าง ๕ พ.ค.- ๗ พ.ค.๖๑ โดยได้รับเกียรติต้อนรับและบรรยายสรุปจาก คุณดามพ์ บุญธรรม อุปทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
  AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, led the college faculty and AWC students on the study tour to neighboring country, Kingdom of Cambodia, during 5 – 7 May 2018. The group visit was welcomed and given a briefing by Mr. Darm Boontham, Minister, Royal Thai Embassy, Phnom Penh of the Kingdom of Thailand to the Kingdom of Cambodia.

Read more ...

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The World Megatrend & Disruptive change for Big Lender”

001A

    ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ “The World Megatrend & Disruptive change for Big Lender” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พ.ค. ๖๑, ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

     Professor Dr. Suchatvee Suwansawat, the president of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), delivered a lecture on the topic “The World Megatrend & Disruptive change for Big Lender”, on Thursday 3 May 2018, 1300 - 1600 hrs at the main lecture room AWC.

Read more ...

ประชุมกองบรรณาธิการวารสารนภยาธิปัตย์

   001  

        น.อ.อัมพร เพ็ชราช ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการวารสารนภยาธิปัตย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พ.ค.๖๑, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์

       Gp.Capt. Amporn Pechrach, Director of Analysis and Evaluation Division, presided over the  meeting of the Nopayathipat Journal Editorial Division on Thursday, 3 May 2018, 0930 hrs at Nopayathipat Meeting room.

Read more ...

รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.บรรยาย หัวข้อ “Strategic Leadership”

001B

   น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. บรรยายให้แก่ นศ.วทอ. ในหัวข้อ “Strategic Leadership” เมื่อวันอังคารที่ ๑ พ.ค. ๖๑, ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

      Gp. Cpt. Supachotte Chaiwong, Vice Commandant of the Air War College, delivered a lecture on the topic “Strategic Leadership”, on Tuesday 1 May 2018, 1000 - 1200 hrs at the main lecture room AWC.

Read more ...

เสธ.ยศ.ทอ.เป็นประธานปิดการฝึกวางแผนทางทหารครั้งที่ ๑

 Mini Ex1 2

      พล.อ.ต.อำนวย สมวงศ์ เสธ.ยศ.ทอ.เป็นประธานรับฟังการแถลงผลและปิดการฝึกการวางแผนทางทหาร ของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ครั้งที่ ๑ (MiniEx-1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นศ.วทอ.สามารถจัดทำ Commander’s Intent & Guidance เพื่อให้ระดับยุทธการสามารถนำไปวางแผนการปฏิบัติต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ เม.ย.๖๑ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทน จาก ยก.ทอ., คปอ., ศกอ., สบศ.ยศ.ทอ., วทบ., วทร. และ วสท. เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการฝึกครั้งนี้ด้วย

      AVM Amnuay Somwong, Chief of Staff of the Directorate of Education and Training, presided over the AWC student class 52 Mini Ex-1 Operational ART/Operational Design Briefing, followed by the Closing Ceremony on 27 April 2018 at the AWC Auditorium. The objective of this exercise is to enhance AWC students to be able to provide the Commander’s Intent and Guidance to the operational level. By this event, the representatives from the Directorate of Operations, Directorate of Air Operation Control, Air War Center, Office of Education Administration, Army War College, Navy War College, and Joint War College honored sitting in the Mini Ex-1 Briefing.

Read more ...

ผบ.ทอ.รับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ

 AS

       พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ.รับมอบพระรูปหล่อจำลองจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ(พระบิดากองทัพอากาศ) จากคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระรูปหล่อจำลองจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เม.ย.๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

        ACM Johm Rungswang, Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force received the statue models of Marshall His Royal Highness Prince Chakrabongse Bhuvanath from the making statue models working group, on Tuesday 25 April 2018 at the RTAF special guest room 1.

Read more ...

รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานการศึกษา) เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๑ ปี วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

113

       พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานการศึกษา)เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ยศ.ทอ. ครบรอบ ๕๑ ปี หัวข้อ "The Air Force and New Face Innovation : AI + Robot Technology" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.มหิศร ว่องผาติ ภาคธุรกิจ AI+Robot และ น.อ.เพชร ธรรมวิญญา นศ.วทอ.ยศ.ทอ. รุ่นที่ ๕๒ โดยมีผู้ดำเนินการเสวนาฯ คือ คุณลลิตา มั่งสูงเนิน พิธีกร ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ และช่อง ๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เม.ย.๖๑, ๑๐๑๕ - ๑๑๔๕ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

       AVM Noi Parkperm, Deputy Director of the Directorate of Education and Training, presided over the opening ceremony of the 2nd AWC Academic Discussion Forum entitled " The Air Force and New Face Innovation: AI + Robot Technology". Our Guest Speakers included Prof.Dr.Prabhas chongstitvatana, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Dr.Mahisorn Wongphati, CEO HiveGround Co.,Ltd. and Gp.Capt.Petch Thamwinya as a representative of the AWC students Class 52 and moderated by Miss Lalita Mangsoongnoen, TV Chanel 3 & 9 News Reporter on Tuesday 10 April 2018 from 1015 – 1145 hrs at the main lecture room.

Read more ...

จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๑ ปี วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

112

      พล.อ.ท.อนุชิต แก้วประสพ จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีสงฆ์ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น และมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดา ทอ.ให้กับผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระรูปหล่อจำลองจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เม.ย.๖๑,๐๙๐๐-๑๐๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

    AM Anuchit Keawprasop, Director of the Directorate of Education and Training, presided over the merit-making ceremony, presented the AWC outstanding Alumni Award in 2018 and presented Marshall His Royal Highness Prince Chakrabongse Bhuvanath models to sponsors who supported in making models of Marshall His Royal Highness Prince Chakrabongse Bhuvanath on Tuesday 10 April 2018 from 0900 – 1000 hrs at the main lecture room.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31