Air War College, Directorate of Education and Training

คณะทำงานวารสารนภยาธิปัตย์ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

 001

    น.อ.อัมพร เพ็ชราช ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. /บรรณาธิการวารสารนภยาธิปัตย์ เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะทำงานวารสารฯ ไปเข้าพบ ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดทำวารสารฯ เมื่อพุธที่ ๒๐ มิ.ย.๖๑, ๑๐๐๐ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี

    Gp.Capt. Amporn Pechrach, Director of Analysis and Evaluation Division/ Nopayathipat Journal Editor together with Nopayathipat Journal working group headed to meet Asst.Prof. Boonrod Boongird, Dean of Faculty of Humanities and Social Science, Burapha University, Mueang, Chonburi Province for gaining some advices on the best practice in Journal production on Wednesday, 20th June 2018, 1000 hrs.

Read more ...

รองนายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้อ “ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ”

001A

    พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาบรรยายแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ "ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ" เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิ.ย.๖๑, ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.
     ACM Prajin Juntong, Deputy Prime Minister, delivered a lecture on the topic “Leadership in Crisis Situations” to AWC students, on Monday, 18th June 2018, 0800 - 1000 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

พิธีรำลึกถึงวันคล้ายวันทิวงคต " พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ "

001B

   พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะข้าราชการ นศ.วทอ.ลูกจ้างและพนักงานราชการ กระทำพิธีรำลึกถึงวันคล้ายวันทิวงคต จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิ.ย.๖๑ ณ วทอ.ยศ.ทอ. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณอันใหญ่หลวงต่อกองทัพอากาศ ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบินในประเทศไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่า " พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ "

   AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, led the college staffs and students to hold the memorial ceremony for the passing - away day of Field Marshall His Royal Highness Prince Chakrabongse Bhuvanath, Prince of Bisnulok on Wednesday 13th June 2018. With his great benevolence, the Prince helped in laying aviation foundation for Thailand and is known as “The Father of the Royal Thai Air Force”.

Read more ...

ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.บรรยายในหัวข้อ " ผู้นำทางทหาร "

001A

     พล.อ.ต.เดชอุดม คงศรี  ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ให้เกียรติมาบรรยายแก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ในหัวข้อ "ผู้นำทางทหาร" เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิ.ย.๖๑, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

      AVM Dejudom Kongsri, Commandant of Air Command and Staff College, delivered a lecture on the topic “Military Leadership” on Thursday 12th June 2018, 1000-1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

รอง เลขาธิการ กสทช.บรรยายในหัวข้อ " ผู้นำในยุคข้อมูลข่าวสาร "

001A

    พล.อ.ต.ธนพันธ์ หร่ายเจริญ รอง เลขาธิการ กสทช. ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ "ผู้นำในยุคข้อมูลข่าวสาร” ให้แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิ.ย.๖๑, ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

    AVM Thanapant Raicharoen, Duputy Secretary General NBTC, delivered a lecture on the topic “Information Leadership” on Thursday 12th June 2018, 0800 - 1000 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้

001C

      พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ระหว่าง ๔ – ๙ มิ.ย.๖๑ ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนความร่วมมืออันดีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยว เช่น จังหวัดภูเก็ต, พังงา และสุราษฎ์ธานี เป็นต้น
     AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, led the faculty and AWC students on a study tour to the Southern region of Thailand during 4 – 9 June 2018. The units visited would make the AWC students have direct experiences on the instruments of national powers: military, politics, economics, technology, and social-psychology, which affect the national security and the good cooperation of the south provinces that drive economy in service and tourism sectors such as Phuket province, Phangnga Province and Surat Thani province.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ร่วมแสดงความยินดีกับ ข้าราชการ วทอ.ฯที่ได้รับพระราชทานตำแหน่งสูงขึ้นในรอบ เม.ย.๖๑

 001C

     พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ., น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ข้าราชการ วทอ.ฯที่ได้รับพระราชทานตำแหน่งสูงขึ้นในรอบ เม.ย.๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มิ.ย.๖๑, ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ชมรมนภยาธิปัตย์ โดยมี ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธาน และมอบของที่ระลึกให้แก่ น.อ.พงษ์ภูเมศ หนูนิล ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น ฝสธ.รอง ผบ.ทสส., น.อ.อาทิตย์ พัวสุวรรณ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น นปก.กพ.ทอ., และ น.อ.ภคินท์ เพชรรัตน์ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น รอง ผอ.กนศ.วทอ.ยศ.ทอ.
    AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, Gp.Cpt.Supachotte Chaiwong, Vice Commandant of the AWC and college colleagues congratulated those AWC officers who were promoted in April 2018. On Friday 1st June 2018, 1300-1600 hrs at Nopayathipat club, the AWC Commandant presided over the ceremony and delivered souvenir to Gp. Cpt.Pongpoomet Noo-nil, promoted to be a Staff to the Deputy Chief of Defence Forces, Gp.Cpt.Artist Phuasuwan, promoted to be Operation Officer to the Directorate of Personnel and Gp.Cpt.Phakin Petcharat, promoted to be Deputy Director of Student Affairs Division.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.และ หน.นขต.วทอ.ฯ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด จก.ยศ.ทอ.

001

   พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ หน.หน่วยขึ้นตรง วทอ.ฯ มอบกระเช้าของขวัญอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ พล.อ.ท.อนุชิต แก้วประสพ จก.ยศ.ทอ. ครบรอบ ๖๐ ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค.๖๑, ๐๘๓๐ ณ ยศ.ทอ.
  AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC accompanied by Vice Commandant, and AWC Division Directors went to bless AM Anuchit Keawprasop, Director of the Directorate of Education and Training, on his 60th Birthday Anniversary on Thursday 31 May 2018, 0830 hrs. at his office.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.มอบอินทผาลัม(date palm) เนื่องในประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

001

      พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล ประธาน นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๒ มอบอินทผาลัม(date palm) ให้แก่ น.อ. Nandang Sukarna (นศ.อินโดนีเซีย) และ น.อ. Hamdan Ahmad (นศ.มาเลซีย) เนื่องในประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน(ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พ.ค.๖๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค.๖๑, ๐๘๒๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.
   AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC and Gp.Capt.Chareon Watanasrimongkol Head of AWC Class 52 delivered date palm to Col.Nandang Sukarna (Indonesian AWC student) and Lt.Col.Hamdan Ahmad (Malaysian AWC student) on the occasion of The Holy Month of Ramadan (17 May - 14 June 2018 ) on Thursday 31 May 2018, 0820 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

รอง ผบ.ทอ.บรรยายในหัวข้อ"ผู้นำระดับยุทธศาสตร์"

001

     พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร รอง ผบ.ทอ. มาบรรยายหัวข้อ "ผู้นำระดับยุทธศาสตร์” ได้เสนอโมเดลในการพัฒนาภาวะผู้นำระดับยุทธศาสตร์ “VSC Model for HPO Leadership Training” ให้แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ โมเดลนี้เป็นการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ, และ วิมังสา ในการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง, ทักษะที่ถูกต้อง, และความร่วมมือที่ถูกต้อง ในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศเป็น High Performance Organization เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค.๖๑, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

    ACM Yanyong Kanthasorn, Royal Thai Air Force Deputy Commander–in-Chief, delivered a lecture on the topic “Strategic Leadership”; his lecture proposed “VSC Model for HPO Leadership Training” to AWC students that brought 4 Iddhipada: Chanda, Viriya, Citta, Vimamsa into leadership practice to create the right Vision, right Skills, and right Collaboration for moving RTAF to be a High Performance Organization on Thursday 31st May 2018, 0800 - 1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

September 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30