Air War College, Directorate of Education and Training

อดีต ปธ.คปษ.ทอ.บรรยายในหัวข้อ " ผู้นำระดับยุทธศาสตร์ "

001A

       พล.อ.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร อดีต ปธ.คปษ.ทอ.ให้เกียรติมาบรรยายแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ "ผู้นำระดับยุทธศาสตร์" ใน ๓ ประเด็นหลัก: บทบาทและหน้าที่, การวางแผนการทัพ, และการนำทัพ ของผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พ.ค.๖๑, ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

     ACM Nappres Mandachitra, Former Chairman of the RTAF Advisory Board, Royal Thai Air Force, delivered a lecture on the topic “Strategic Leadership”; his lecture focused on Roles & Responsibilities, Planning for War, and Commanding in War to the AWC students on Monday 28th June 2017, 1300-1500 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การบรรยายพิเศษ "การจัดทำยุทธศาสตร์ ทอ. (ฉบับนักศึกษา)"

001

   น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ฝสธ.ประจำ ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ “การจัดทำยุทธศาสตร์ ทอ. (ฉบับนักศึกษา)” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑, ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

    Gp.Capt. Jackkrit Thammavichai, Staff Officer to the RTAF Commander–in–Chief, delivered a lecture to AWC Students Class 52 on the topic “Development of RTAF Strategy (AWC Student Class 51 Proposal Draft)” on Monday 28th May 2018, 0800 - 1000 hrs at the main lecture room.

Read more ...

การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๗

001

     พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ.ไปศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับการต้อนรับและบรรยายสรุปจาก รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พ.ค.๖๑, ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

     AVM Saneh Buachuen, Commandant of Air War College led the college faculty and students to visit Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS). The party was given a briefing from Associate Professor Wilasinee Phiphitkul, Director General of Thai PBS on Thursday, 24th May 2018, 1300 - 1600 hrs at Thai PBS.

Read more ...

การศึกษาดูงานใน กทม.และ จังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๖

00A

   พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. ไปศึกษาดูงานสำนักงาน กสทช.ได้รับการต้อนรับจากคุณอรดา เทพยายน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ และฟังบรรยายสรุปจาก พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการ กสทช. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พ.ค.๖๑, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ สำนักงาน กสทช.

     AVM Saneh Buachuen, Commandant of Air War College led the college faculty and students to visit the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC). The party was given a briefing on the topic “Vision and Mission of NBTC” from Col. Natee Sukonrat, Vice-Chairman of the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) and received a warm welcome from Miss Orada Teppayayon Acting Executive Director of NBTC Academy on Thursday, 24th May 2018, 0800 - 1200 hrs at the NBTC convention building.

Read more ...

รอง เสธ.ยศ.ทอ.เป็นประธานปิดการฝึกวางแผนทางทหารครั้งที่ ๒

001A

    น.อ.วันชัย บุญภักดี รอง เสธ.ยศ.ทอ.เป็นประธานรับฟังการแถลงผลและปิดการฝึกการวางแผนทางทหาร ของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ครั้งที่ ๒ (Mini Ex-II) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นศ.วทอ.สามารถจัดทำ Commander’s Intent & Guidance เพื่อให้ระดับยุทธการสามารถนำไปวางแผนการปฏิบัติต่อไป เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พค.๖๑ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทน จาก ยก.ทอ., คปอ., สบศ.ยศ.ทอ., ฝวก.ยศ.ทร. ,วสท. และ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการฝึกครั้งนี้ด้วย

    Gp.Capt.Wanchai Boonpakdee, Deputy Chief of Staff of the Directorate of Education and Training, presided over the AWC student class 52 Mini Ex-II Operational ART and Operational Design Briefing, followed by the Closing Ceremony on May 23, 2018 at the AWC Auditorium. The objective of this exercise is to enhance AWC students to be able to provide the Commander’s Intent and Guidance to the operational level. By this event, The AWC was honored by the representatives from the Directorate of Operations, Directorate of Air Operation Control, Office of Education Administration, Army War College, Division of Academic Affairs, Joint War College and Air Command and Staff College sitting in the Mini Ex-II Briefing.

Read more ...

พิธีประดับยศข้าราชการ วทอ.ยศ.ทอ.

001

   พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ พ.อ.ท.หญิงพรเพ็ญ ลอยลม, พ.อ.ต.หญิงมัลลิกา พรมแจ่ม และ จ.อ.นิติกรณ์ อาศัยบุญ โดยมี หน.นขต.วทอ.ฯ, และข้าราชการ วทอ.ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พ.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

  AVM Saneh Buachuen, Commandant of AWC , presided over the rank promotion ceremony of FS2 Pornpen Loilom, FS3Mallika Promjaem and Sgt. Nitikorn Arsaiboon at the AWC on Tuesday, 22 May 2018, 0900 hrs. On this occasion Vice Commandant, Directors and AWC Staffs participated in the event.

Read more ...

คณะทำงานวารสารนภยาธิปัตย์ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

001A

     น.อ.อัมพร เพ็ชราช ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. /บรรณาธิการวารสารนภยาธิปัตย์ เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะทำงานวารสารฯ ไปเข้าพบ ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดทำวารสารฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พ.ค.๖๑, ๑๓๓๐ ณ อำเภอ คลองหลวง จว.ปทุมธานี

    Gp.Capt. Amporn Pechrach, Director of Analysis and Evaluation Division/ Nopayathipat Journal Editor together with Nopayathipat Journal working group headed to meet Asst.Prof.Narapee Chaimomgkon, Dean of Business Faculty of Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Khlong Luang, PathumThani Province for gaining some advices on the best practice in Journal production on Monday, 21 May 2018, 1330 hrs.

Read more ...

วทอ.ยศ.ทอ.ส่งผลงานเข้าประกวด กลุ่มกิจกรรม KM ของ นขต.ทอ.

001

    พลอากาศโท ชฤทธิพร คำหอม ประธานอนุกรรมการตัดสินผลงานคุณภาพที่เสริมสร้างทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ฯ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ฯโดยมี พลอากาศตรี อำนวย สมวงศ์ เสนาธิการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ /ประธานอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน ยศ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผลงานคุณภาพของ วทอ.ยศ.ทอ. เรื่อง “แนวทางปฏิบัติที่ดีการจัดการทำวารสารนภยาธิปัตย์” ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบที่สอง เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๑, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

    On Wednesday, 16 May 2018, 1330 hrs AM Harittiporn Kumhom, Chairman of the Sub-committee contest judging in strengthening learning organization of the RTAF, and his party made a follow up and assessment trip to Directorate of Education and Training. The party was received a warm welcome by AVM Amnuay Somwong, Directorate of Education and Training Chief of Staff, Chairman of the Sub-committee in driving Directorate of Education and Training to be an innovative learning and qualitative development organization. On this occasion the AWC project, “ Best of practice Nopayathipat Journal ” , was passed into the second round of the contest.

Read more ...

การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออก

001

    พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ระหว่าง ๗ – ๑๑ พ.ค.๖๑ ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนความร่วมมืออันดีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น จังหวัดจันทบุรี, ตราด, และชลบุรี เป็นต้น

    AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, led the faculty and AWC students on a study tour to the Eastern region of Thailand during 7 – 11 May 2018. The units visited would make the AWC students have direct experiences on the instruments of national powers: military, politics, economics and social-psychology, which affect the national security and the good cooperation of the east provinces with the neighboring country of the ASEAN Community such as Chanthaburi province, Trat Province and Chonburi province.

Read more ...

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศระยะใกล้ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

a006

   พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศระยะใกล้ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่าง ๕ พ.ค.- ๗ พ.ค.๖๑ โดยได้รับเกียรติต้อนรับและบรรยายสรุปจาก คุณดามพ์ บุญธรรม อุปทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
  AVM Saneh Buachuen, Commandant of the AWC, led the college faculty and AWC students on the study tour to neighboring country, Kingdom of Cambodia, during 5 – 7 May 2018. The group visit was welcomed and given a briefing by Mr. Darm Boontham, Minister, Royal Thai Embassy, Phnom Penh of the Kingdom of Thailand to the Kingdom of Cambodia.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

September 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30