Air War College, Directorate of Education and Training

การประชุมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ พัทยา จ.ชลบุรี

 

  พล.อ.ต.เชิดพงศ์  เอี่ยมสมุทร  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธานการประชุมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ โดยให้อาจารย์ วทอ.ฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมฯ  ในหัวข้อ สรุปผลการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนฯ รุ่นที่ ๔๖ และวางแผนแนวทางการดำเนินงานฯ รุ่นที่ ๔๗ ระหว่าง ๑๘ - ๑๙ ต.ค.๕๕ ณ พัทยา จ.ชลบุรี         

 

Read more ...

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๗

    พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที๔๗

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ พ.ย.๕๕ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

 

Read more ...

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น วทอ. ประจำปี ๒๕๕๕

             

         พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น   วิทยาลัยการทัพอากาศ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕   เมื่อ ๑ พ.ย. ๒๕๕๕    ณ ห้องบรรยาย วทอ. 
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าของวิทยาลัยการทัพ 
อากาศ  ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ดังนี้

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี                      ประธาน กสทช.
พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง                 ผู้บัญชาการทหารอากาศ
นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ       กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท.

Read more ...

ขอแสดงความยินดีกับ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๔๖ ที่สำเร็จการศึกษา

               วทอ.ยศ.ทอ.จะทำพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ก.ย.๕๕  ณ ห้องรับรอง ทอ.     ในโอกาสนี้ วทอ.ฯ  ขอแสดงความยินดีกับ นศ.ที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน    

กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ว.การทัพทั้ง ๔ สถาบัน

    วทอ.ยศ.ทอ.ได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสนทนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ  ระหว่างคณะอาจารย์จาก  ว.การทัพทั้ง ๔ สถาบัน ประกอบด้วย วสท.สปท., วทบ., วทร. และ วทอ. ในด้านหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการร่วม การวัดและประเมินผล การฝึก  ตลอดจนการศึกษาดูงานและกิจกรรม ว.การทัพสัมพันธ์ โดยมี พล.อ.ต.เชิดพงศ์   เอี่ยมสมุทร ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ก.ย.๕๕, ๑๔๐๐ - ๑๙๐๐ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์     

Read more ...

การฝึกเกมบริหารสถานการณ์วิกฤติระดับยุทธศาสตร์ (สถานการณ์สมมุติ) ระหว่าง ๒๙ - ๓๑ ส.ค.๕๕

  วทอ.ยศ.ทอ.ได้ดำเนินการฝึกเกมบริหารสถานการณ์วิกฤติระดับยุทธศาสตร์ ระหว่าง ๒๙ - ๓๑  ส.ค.๕๕ ณ วทอ.ฯ มีรายละเอียดของการฝึกเกมฯ ประกอบด้วย การประชุม สมช./กปภ.ช., การสัมภาษณ์และแถลงสื่อมวลชน, การเจรจาต่อรอง, กลุ่มวางแผนต่างๆ เช่น กลุ่มต่างประเทศ, องค์กรอิสระ และองค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น การฝึกช่วงแรกเป็นการวิเคราะห์ภารกิจ  ส่วนการวิเคราะห์หนทางปฏิบัติจะฝึกฯ ระหว่าง ๑๐ - ๑๒ ก.ย.๕๕ ณ บน.๕  จ.ประจวบคีรีขันธ์     

 

 

Read more ...

การฝึกเกมบริหารสถานการณ์วิกฤติระดับยุทธศาสตร์ (สถานการณ์สมมุติ)

      วทอ.ยศ.ทอ.จะดำเนินการฝึกเกมบริหารสถานการณ์วิกฤติระดับยุทธศาสตร์  เพื่อให้ นศ.วทอ. ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ประกอบด้วย เรื่อง ภาวะผู้นำ หลักนิยม ยุทธศาสตร์ การเมือง การทหาร การยุทธร่วม และเทคโนโลยี่ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤติของชาติ  ระหว่าง ๒๙ - ๓๑ ส.ค.๕๕ ณ วทอ.ยศ.ทอ. และ ฝึกนอกที่ตั้ง ระหว่าง ๑๐ - ๑๒ ก.ย.๕๕  ณ บน. ๕  จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา วทอ.ยศ.ทอ.

      พล.อ.ต.ยงยุทธ  หาบุบผา รอง จก.ยศ.ทอ. และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ยศ.ทอ. เข้าเยี่ยมชม และประเมินคุณภาพการศึกษา วทอ.ยศ.ทอ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  โดยมี พล.อ.ต.เชิดพงศ์  เอี่ยมสมุทร  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.ธวัชชัย  ฝ่ายทอง  รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นผู้ให้การต้อนรับ  ระหว่าง ๑๔ - ๑๖ ส.ค.๕๕  ณ  วทอ.ยศ.ทอ.

Read more ...

แสดงความยินดี นศ.วทอ.รุ่นที่ ๔๓ , ๔๔ และ ๔๕

           starAWC     พล.อ.ต.เชิดพงศ์  เอี่ยมสมุทร ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. น.อ.ธวัชชัย  ฝ่ายทอง  รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. คณะอาจารย์ และ ข้าราชการ ขอแสดงความยินดีกับ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๔๓ , ๔๔ และ ๔๕ ที่ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตร และ เข็มวิทยฐานะ ประจำปี ๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ก.ค.๕๕ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

การเสวนาวิชาการวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์

 

          น.อ.ธวัชชัย   ฝ่ายทอง  รองผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ เรื่อง " บทบาทกองทัพไทยต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงของประชาคมอาเซียน " ในวันพุธที่ ๑๘ ก.ค.๕๕ ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ดอนเมือง ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย พล.อ.อ.วีรวิท  คงศักดิ์, พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง, พล.ต.ประพันธ์ พุทธานุ และ ร.ท.หญิง ชลรัศมี งาทวีสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ  โดยมี นศ.ว.การทัพแต่ละสถาบันเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ด้วย     

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

September 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30