Air War College, Directorate of Education and Training

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๕

 

พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์  เกิดสุข ผช.ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๕  ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ก.ย.๕๔ , ๑๐๐๐ ณ ห้องรับรอง ทอ.

 

 

Read more ...

นศ.วทอ. แสดงความกตัญญูกตเวทีคณาจารย์ วทอ.ฯ

น.อ.สุพิจจารณ์  ธรรมวาทะเสรี  เป็นผู้แทน นศ.วทอ.แสดงความกตัญญูกตเวทีคณาจารย์ วทอ.ยศ.ทอ. เนื่องจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ก.ย.๕๔,๑๐๓๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ. ในโอกาสนี้   พล.อ.ต.ชนัท  รัตนอุบล ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ได้ประดับปีกเหินเวหาเป็นกิตติมศักดิ์ให้แก่ นศ.หน่วยนอก ทอ.ด้วย 

 

Read more ...

การทดสอบประเมินผลหมวดวิชาที่ ๑

 

       

           น.อ.บวรศิษฐ์  นันทาวิศิษฐ์ ผอ.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ.ได้ดำเนินการทดสอบประเมินผล หมวดวิชาที่ ๑       ผู้นำและการบริหาร เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ส.ค.๕๔ , ๐๘๓๐ - ๑๑๓๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ. โดยมีความมุ่งหมายเพื่อประเมินผลด้านความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา ในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างผู้นำ  ผู้บริหารและฝ่ายอำนวยการระดับยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของ ทอ.  และหน่วยงานระดับสูงต่อไป

ภาพกิจกรรมการฝึกเกมบริหารสถานการณ์วิกฤตระดับยุทธศาสตร์

 

พล.อ.ต.ชนัท รัตนอุบล ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เข้าร่วมการฝึกเกมบริหารสถานการณ์วิกฤตระดับยุทธศาสตร์ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ส.ค.๕๔ ณ วทอ.ยศ.ทอ. โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การประชุม สมช. การประชุม กปภ.ช. การวางแผนทางทหาร การพบปะสื่อมวลชน การเจรจาต่อรอง และการประท้วงของประชาชน

 

 

Read more ...

การเสวนาทางวิชาการ : บทบาทของกองทัพอากาศในภารกิจ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ , ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ    ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.จัดดำเนินการโดย กองการศึกษา วทอ.ฯ ร่วมกับ คณะทำงานการจัดอภิปรายทางวิชาการของ   นศ.วทอ. รุ่นที่ ๔๕   โดยมีความมุ่งหมายที่จะทำให้เกิดการเสวนาพูดคุยเชิงวิชาการ ที่จะนำมาซึ่งข้อสรุปเป็นรูปแบบ การมีส่วนร่วมของ ทอ.ต่อการจัดการแก้ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้อย่างเป็นระบบ เกิด Roadmap ใน  การปฏิบัติการ เพื่อการจัดการเชิงองค์รวมทั้งด้านการ จัดการเชิงนโยบาย การบริหารความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์   การปฏิบัติ การระดับยุทธการ รวมถึงการจัดหน่วย การเตรียมการและจัดการกำลังพล ความพร้อมดำเนินการด้านงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Read more ...

นศ.วทอ.จะฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ส.ค.๕๔

   วทอ.ยศ.ทอ.จะดำเนินการฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ส.ค.๕๔ ณ วทอ.ยศ.ทอ. โดยมีวัตถุประสงค์การฝึก เพื่อให้ นศ.วทอ. เข้าใจ
๑. ขบวนการตัดสินใจของประเทศในสถานการณ์ฯ
๒. ขบวนการวางแผนเผชิญสถานการณ์ฯ                    
๓. หน้าที่และบทบาทของพลังอำนาจด้านทหารในการแก้ไขสถานการณ์ฯ                                                         
๔. บทบาทของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับยุทธศาสตร์ในการเผชิญสถานการณ์ฯ

นศ.วทอ.ศึกษาดูงานที่ กองบัญชาการกองทัพไทย

 

พล.อ.ต.ชนัท  รัตนอุบล ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ได้นำคณะอาจารย์และนศ.วทอ. ไปเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป ณ กองบัญชาการกองทัพไทย  เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ก.ค.๕๔ โดยมี พล.อ.อ.ไมตรี   โอสถหงส์  รอง เสธ.ทหาร เป็นผู้ให้การต้อนรับ

 

 

Read more ...

การศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๑ ก.ค.๕๔

  พล.อ.ต.ชนัท รัตนอุบล  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.ไปศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๑ ก.ค.๕๔   เพื่อให้ นศ.วทอ. สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้สัมผัสสภาพแวดล้อม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งกรณี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาทำการวิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผลประโยชน์แห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การประเมินและกำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆ ภายใต้แนวคิดของนักการทหารได้ โดยเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป ณ กอ.รมน.ภาค ๔, กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒, บน.๗ , จ.ตรัง ,จ.สงขลา และเขื่อนรัชชประภา

Read more ...

การศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง วันที่ ๑๐ - ๑๕ มิ.ย.๕๔

 พล.อ.ต.คณิต เหลื่อมเจริญ ที่ปรึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ได้นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.ไปศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ มิ.ย.๕๔  เพื่อให้ นศ.วทอ.ได้นำความรู้และประสบการณ์จากการได้สัมผัสสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น นำมาวิเคราะห์ปัญหา  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพลังอำนาจแห่งชาติ   โดยได้เยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยายสรุป ณ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ กองทัพภาคที่ ๒   กองบิน ๑ จ.ขอนแก่น  และ จ.อุดรธานี ครั้งนี้ได้ปฏิบัติโครงการปันน้ำใจเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา มอบสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ จ. ขอนแก่น   

 

 

Read more ...

นศ.วทอ.ศึกษาดูงานที่ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 

พล.อ.ต.ชนัท  รัตนอุบล  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ได้นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗  มิ.ย.๕๔ โดยมี มล.ปนัดดา  ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ

 

 

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

September 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30