Air War College, Directorate of Education and Training

การบรรยายของ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง

216 11

พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาบรรยายแก่ นศ.วทอ. หัวข้อ "ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ" เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มิ.ย.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

ACM Prajin  Juntong, Deputy Prime Minister, delivered a lecture on the topic “Leadership in Crisis Situations” to AWC students, on Friday, 16 June 2017, 1000 - 1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การทบทวนการฝึกการวางแผนทางทหาร

DSC 0774 1 1

วทอ.ยศ.ทอ. จัดการฝึกทบทวนการวางแผนทางทหารให้แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๑ โดยมี น.อ.ปิยะศักดิ์  เสาร์แก้ว ผอ.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นผู้ควบคุมการฝึก และได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ภายในและภายนอก ยศ.ทอ. ร่วมสังเกตการณ์การฝึก ระหว่าง ๑๓ – ๑๕ มิ.ย.๖๐ ณ ห้องสัมมนาชั้น ๒ วทอ.ยศ.ทอ.

Air War College held a review of Military Planning Training for student class 51 during 13 - 15 June 2017 at seminar rooms on the 2nd floor of the AWC building. Gp.Capt. Piyasak  Saokaew, Director of Education Division of AWC directed the training. Observers included specialists from Directorate of Education and Training and other RTAF units.

Read more ...

พิธีรำลึกถึงวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต " พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ "

DSC 0755 1

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะข้าราชการ นศ.วทอ. ลูกจ้างและพนักงานราชการ กระทำพิธีรำลึกถึงวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ  กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระองค์ทรงมีพระกรุณาคุณอันใหญ่หลวงต่อกองทัพอากาศ  ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบินในประเทศไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่า " พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ " เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิ.ย.๖๐, ๐๘๐๐ ณ  วทอ.ยศ.ทอ.

AVM Noi Parkperm, Commandant of AWC, led the college staffs and students to hold the memorial ceremony for the passing - away day of Field Marshall His Royal Highness Prince Chakrabongse Bhuvanath, Prince of Bisnulok on Tuesday 13 June 2017, 0800 hrs. With his great benevolence, the prince helped in laying aviation foundation for Thailand and is known as “The Father of the Royal Thai Air Force”.

Read more ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศ มิ.ย.๖๐ (๒)

DSC 0732 5

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ พ.อ.อ.ศุภกร ถิระโชติ, พ.อ.อ.วรวุธ เมืองจั่น และ จ.ท.หญิงเบญจวรรณ  แสงมา โดยมี หน.นขต.วทอ.ฯ, และข้าราชการ วทอ.ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิ.ย.๖๐, ๐๘๓๐ ณ วทอ.ยศ.ทอ.  

AVM Noi Parkperm, Commandant of AWC, presided over the promotion ceremony of FS 1 Suphakon Thirachote, FS1 Worawut Muangjan and Cpl. Benjawan Sangma at the AWC on Monday, 12 June 2017, 0830 hrs. On this occasion, Directors and AWC Staffs participated in the event.

Read more ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศ มิ.ย.๖๐

DSC 1032 1

พล.อ.ท.ฉัตรชัย  บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด ยศ.ทอ.ที่ได้รับการเลื่อนยศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘  มิ.ย.๖๐, ๐๙๐๐ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ. ในการนี้ ร.อ.หญิงพรสวรรค์ ดีอ่วม นกง.ผธก.วทอ.ยศ.ทอ. เข้ารับการประดับยศด้วย โดยมีผู้บังคับบัญชาและ หน.นขต.ยศ.ทอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

AM Chatchai Boonyahurag, Director, Directorate of Education and Training, presided over the promotion ceremony of DET officers at the Buddhist place on Thursday 8 June 2017, 0900 hrs. In this occasion, Flt.Lt. Pornsawan Deeoum, Finance Officer, Administrative Section of AWC, attended the ceremony. 

 

 

การแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑

rea1

วทอ.ยศ.ทอ. จัดการแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ ระหว่าง ๕ – ๙ มิ.ย.๖๐ ณ ห้องสัมมนาชั้น ๒ วทอ.ยศ.ทอ. โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยทั้งในและนอก ทอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการแถลงผลฯ

Air War College held an aural presentation of student class 51 Documentary Research during 5-9 June 2017 at seminar rooms on the 2nd floor of the AWC building. The evaluation committee included research specialists from RTAF and outside.

Read more ...

การฝึกการวางแผนทางทหาร (๒)

DSC 0987 1 

น.อ.เสน่ห์  บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานการประชุมคณะอาจารย์ วทอ.ยศ.ทอ., ผู้แทนจาก สบศ.บก.ยศ.ทอ., รร.นอส.ยศ.ทอ. และ นศ.วทอ. เกี่ยวกับแบบฝึกหัด ๒/๘ การฝึกวางแผนทางทหาร  ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิ.ย.๖๐, ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์

Gp.Capt. Saneh Buachuen, Deputy Commandant of AWC chaired the meeting of college faculty and representatives from Office of Education Administration, Senior Air Officer School and AWC students for the Exercise 2/8 Military Planning Training: Session 2, on Friday, 2 June 2017, 0900 - 1130 hrs. at Nopayathipat meeting room.

Read more ...

พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร บรรยาย " ผู้นำระดับยุทธศาสตร์ "

DSC 0969 1

 

วทอ.ยศ.ทอ.ได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ยรรยง  คันธสร ปษ.สปท. มาบรรยายหัวข้อ "ผู้นำระดับยุทธศาสตร์" ให้แก่ นศ.วทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิ.ย.๖๐, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

ACM Yanyong Kanthasorn, Advisor of National Defense Studies Institute, delivered a lecture on the topic “Strategic Leadership” to AWC students, on Friday, 2 June 2017, 0800 - 1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การประชุมคณะทำงานเตรียมการฝึก SCM

DSC 0957 1

น.อ.เสน่ห์  บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิ.ย.๖๐, ๐๘๓๐ - ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์

Gp.Capt. Saneh Buachuen, Deputy Commandant of AWC chaired the meeting of working group in preparation for Strategic Crisis Management Exercise, on Thursday, 1 June 2017, 0830 - 1000 hrs. at Nopayathipat meeting room.

Read more ...

การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออก

DSCN8501 1

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ระหว่าง ๒๒  – ๒๖ พ.ค.๖๐ ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาของภูมิภาคที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น จังหวัดระยอง กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ท่าเรือแหลมฉบัง และสถาบันวิทยสิริเมธี เป็นต้น

AVM Noi Parkperm, Comandant of the AWC led the college instructors and students for a study tour to the Eastern region of Thailand during 22 – 26 May 2017. The units visited would make the AWC students have direct experience on the national power elements of military, politics, economics and social-psychology, which affect national security and participation in ASEAN Community. These included Rayong Province, Royal Thai Fleet, Royal Marines, Laem Chabang Port and Vidyasirimedhi Institute of Science & Engineering; VISTEC.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28