Language

Main Menu

Educational Overview

AWC Web Hit Counter

Today 37

Yesterday 97

Week 273

Month 794

All 42404

Currently are 72 guests and no members online

Air War College, Directorate of Education and Training

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เข้าเยี่ยมคารวะ รองนายกรัฐมนตรี

DSC 0348.JPG 1

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะทำงานจัดทำหนังสือ "๕๐ ปี วิทยาลัยการทัพอากาศ" เข้าสัมภาษณ์ พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ ๑ มี.ค.๖๐, ๑๐๓๐ - ๑๑๓๐ ณ ทำเนียบรัฐบาล

AVM Noi Parkperm, Commandant of Air War College led the Book Producing Working Group marking “50th AWC Anniversary” to interview ACM Prajin Juntong, Deputy Primeminister, on Wednesday, 1 March 2017, 1030 - 1130 hrs at Government House.

Read more ...

การสัมภาษณ์ จก.กร.ทอ.

DSC 0338.JPG 1

น.อ.เสน่ห์  บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะทำงานจัดทำหนังสือ "๕๐ ปี วิทยาลัยการทัพอากาศ" เข้าสัมภาษณ์ พล.อ.ท.ณัฐพงษ์  วิริยะคุปต์ จก.กร.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ก.พ.๖๐, ๐๘๔๕ - ๑๐๓๐ ณ กร.ทอ.

 Gp.Capt. Saneh Buachuen, Deputy Commandant of Air War College led the Book Producing Working Group marking “50th AWC Anniversary” to interview AM Nathpong Viriyakupt, Director of Civil Affairs, on Tuesday, 28 February 2017, 0845 - 1030 hrs at Directorate of Civil Affairs.

Read more ...

การศึกษาดูงานและจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๔

DSC 0170 1

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. ไปศึกษาดูงานสำนักงาน กสทช. ได้รับการต้อนรับจาก พล.อ.อ.ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ กสทช. และรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ "วิสัยทัศน์และภารกิจของสำนักงาน กสทช. ต่อความมั่นคงของรัฐ" จาก พล.อ.ต. ดร. ธนพันธุ์  หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.พ.๖๐ ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.

AVM Noi Parkperm, Comandant of the AWC led the college faculty and students to visit the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC). The party was given a briefing on the topic “Vision and Mission of NBTC regarding Security of the State” from AVM Thanapant Raicharoen, Duputy Secretary General NBTC and received a warm welcome from Air Chief Marshal Thares Punsri, Chairman NBTC, on Thursday, 23 February 2017, 0800 - 1200 hrs at the NBTC convention building.

Read more ...

การบรรยายพิเศษของ พล.อ.อ.พุฑฒิ มังคละพฤกษ์

DSC 0143.JPG 1

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ได้ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.พุฑฒิ  มังคละพฤกษ์ ข้าราชการบำนาญ มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ผู้นำทางยุทธศาสตร์" ให้แก่ นศ.วทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ก.พ. ๖๐, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College welcomed ACM Putti Manglapruk, Air Force Retired to deliver a lecture on the topic “Strategic Leadership” to AWC students, on Wednesday, 22 February 2017, 0930 - 1200 hrs at the main lecture room.

 

Read more ...

รอง จก.ยศ.ทอ.(การศึกษา) เข้าร่วมประชุมกับคณะอาจารย์

DSC 0154.JPG 1

พล.อ.ต.นพดล  บุญมั่น รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานการศึกษา) ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ เพื่อเตรียมการบ่งการหมวดวิชาที่ ๒ ตอนวิชาที่ ๑ ทฤษฏีและการปฏิบัติการทางทหาร เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ก.พ.๖๐, ๐๙๓๐ - ๑๐๓๐ ณ ห้องอำนวยการศึกษา กกศ.วทอ.ยศ.ทอ.

AVM Noppadon Boonman, Deputy Director, Directorate of Education and Training, attended the meeting with AWC instructors in preparation for Area 1 Section 2, Military Theory and Operations, on Wednesday, 22 February 2017, 0900 – 1030 hrs at the Education Division meeting room.

Read more ...

เสวนาวิชาการ เรื่อง " ๓ ขั้วมหาอำนาจ ณ ภูมิภาคอาเซียน "

DSC 0076.JPG 21

ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในการจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "๓ ขั้วมหาอำนาจ ณ ภูมิภาคอาเซียน" เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ก.พ.๖๐, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ศจ.ดร.จุลชีพ  ชินวรรโณ อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร.สิริพรรณ  นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.กฤษฎา  พรหมเวค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้แทน นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๑ โดยมี ร.ท.หญิงปริยา เนตรวิเชียร เป็นผู้ดำเนินรายการ

AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College presided over the seminar entitled “The 3 Polars of Superpower @ASEAN” on Monday, 20 February 2017, 0900 – 1200 hrs at the main lecture room. Guest speakers included Chulacheeb chinwanno, Associate Professor, Faculty of political Science, Thammasat University, Siripan Nogsuan Sawasdee, Associate Professor and Head of Department of Government, Faculty of political Science Chulalongkorn University, Krissada Promvek, Policy and Planning Analysis, Department Children and Youth, Ministry of Social Development and Human Security and Gp.Capt. Jackkrit  Thammavichai  representative AWC students Class 51. In the panel, 1st.Lt.Pareya Netrawichien acted as a moderator.

Read more ...

การแถลงผลการสัมมนาบ่งการ ๑/๗ เป็นภาษาอังกฤษ

en1

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.นภัทร์  แก้วนาค อจอส.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ. เข้าร่วมฟังการแถลงผลการสัมมนาบ่งการ ๑/๗ "นโยบายด้านความมั่นคงและปัจจัยที่มีผลต่อการตกลงใจ" ของ นศ.วทอ.เป็นภาษาอังกฤษ โดยมี คุณนลินา  สุตกุล อาจารย์พิเศษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ให้คำแนะนำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ก.พ.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

AVM Noi Parkperm, Comandant of AWC and Gp.Capt.Naputur  Gawnak Senior Instructor, Education Division, took part in the students’ English presentation on the topic “National Security Policy and Factors Affecting Decision Making”. The presentation was commented by Chulalongkorn University part-time instructor Nalina Sutakul, on Thursday, 16 February 2017, 1000 – 1200 hrs at the main lecture room.

Read more ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

DSC 0045 1

พล.อ.ท.ฉัตรชัย  บุญญานุรักษ์  จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด ยศ.ทอ.ที่ได้รับการเลื่อนยศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ก.พ.๖๐ ณ ห้องพุทธสถาน ยศ.ทอ. ในการนี้ ร.ท.หญิงเพชรรัตน์  พุทธิมูล  นายทหารวิเคราะห์และประเมินผล กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. เข้ารับการประดับยศด้วย โดยมีผู้บังคับบัญชาและ หน.นขต.ยศ.ทอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

AM Chatchai  Boonyahurag, Director, Directorate of Education and Training, presided over the promotion ceremony of DET officers at the Buddhist place on Tuesday 14 February 2017. In this occasion, Flg.Off. Phetcharat Putthimool, Analysis and Evaluation Officer, Analysis and Evaluation Division of AWC, attended the ceremony. 

 

Read more ...

รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ฯ ครบรอบ ๕๐ ปี

DSC 0005.JPG 1

น.อ.เสน่ห์  บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ฯ ครบรอบ ๕๐ ปี  ๑๑ เม.ย.๖๐ เพื่อเตรียมการจัดงานฯ และแบ่งมอบหน้าที่ให้แก่ นขต.วทอ.ฯและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ก.พ.๖๐, ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์

Gp.Capt. Saneh Buachuen , Deputy Commandant of the Air War College chaired the Committee for 50th AWC Anniversary Ceremony: 11st April 2017, in order to prepare and allocate works and responsibilities to AWC subordinates on Friday 10 February 2017, 0900 – 1030 hrs at Nopayathipat Meeting room.

Read more ...

วทอ.ยศ.ทอ. ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ กีฬาวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๖๐

DSC 0344.JPG 1

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.พ.๖๐ ณ รร.นนก. ในโอกาสนี้ทีมกีฬา นศ.วทอ. ชนะเลิศประเภทกีฬาฟุตบอล แบดมินตัน และคะแนนรวม

AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College, presided over the closing ceremony of the War College Friendship Sports Competition 1/2017 on Thursday, 9 February 2017 at Navamindra Kasatriyadhiraj Royal Air Force. In this event, AWC students sport team won football, badminton and overall high marks.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

December 2017
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31