Language

Main Menu

Educational Overview

Log in

by RTAF mail(without @rtaf.mi.th)

Air War College, Directorate of Education and Training

กิจกรรมวิชาการและกีฬา วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

DSC 0070.JPG 1

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นศ.วทอ. เข้าร่วมสัมมนาวิชาการวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๖๐ เรื่อง "บทบาทของชาติมหาอำนาจ ที่มีผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไทย" โดยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และนายสุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำ ๕ ประเทศ โดยมี พ.ต.หญิง ชลรัศมี งาทวีสุข เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ทั้งนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาบรรยาย  เมื่อวันพุธที่ ๘ ก.พ.๖๐, ๐๘๐๐ - ๑๓๐๐ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สมส.ทบ. ถนนวิภาวดีรังสิต

AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College led the AWC staff and the students of class 51 to participate in the War College Seminar 1/2017 entitled “The Roles of Superpowers that effect the Development of Thailand’s strategies ” on Wednesday, 8 February 2017, 0800 – 1300 hrs at the Royal Thai Army Club, Vibhavadi Road. Academicians included prominent qualified figures. In addition, M.L. Panatda Ditkun Deputy Minister of Education delivered a lecture in this seminar.

Read more ...

การบรรยายพิเศษ

DSC 0182 1

วทอ.ยศ.ทอ.ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ธีรชาติ  ธีรชาติบำรุง  ผกก.ต่อต้านการก่อการร้าย กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย มาบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถานการณ์การก่อการร้ายในไทยและภูมิภาคอาเซียนกับความร่วมมือด้านความมั่นคง" ให้แก่ นศ.วทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ก.พ.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

Superintendent of Anti Terrorism Sub Division Pol.Col. Teerachart  Teerachartthamrong delivered a lecture on the topic “The Situation of Terrorism in Thailand and ASEAN Security Cooperation” to AWC students, on Monday, 6 February 2017, 1000 - 1200 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

การศึกษาดูงานและศึกษาภูมิประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

unnamed1.jpg 1mพล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ. เสน่ห์ บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง ๓๐ ม.ค. – ๓ ก.พ.๖๐ ในโอกาสนี้ได้จัดกิจกรรม " ปันน้ำใจให้สังคม " ณ โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี    

AVM  Noi Parkperm, Comandant of the AWC together with Gp.Capt.Saneh  Buachuen, Vice Commandant led the college faculty and officer students making a study tour to the Northeastern region of Thailand during 30 January –3 February 2017.On this occasion the party participated in an activity entitled “Contribution to Society”at Banseprachauthit School in UdonThani Province .

Read more ...

การศึกษาดูงานและจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๓

DSC 0100.JPG 14

พล.อ.ต.น้อยภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.และ น.อ.เสน่ห์บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ. ไปศึกษาดูงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด และรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาห้วงอวกาศชาติกับความมั่นคงของรัฐ " โดยมี คุณ สาริณีอังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ม.ค.๖๐, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ อาคาร ๖๐ ปี บริษัท วิทยุการบินฯ

AVM Noi Parkperm, Comandant of the AWC together with Gp.Capt. Saneh Buachuen Vice Commandant led the college faculty and officer students visited the Aeronautical Radio of Thailand Ltd: Aerothai. The party was given a briefing on the topic “Strategy in Development of National Space and Security of the State” and received a warm welcome from Mrs. Sarinee Angsusingha, Aerothai President, on Thursday, 26 January 2017, 0900 - 1200 hrs. at the 60 Anniversary Building of the company.

Read more ...

การบรรยายพิเศษ เรื่อง " ทักษะการสัมมนาวิชาการ "

DSC 0555.JPG 1

วทอ.ยศ.ทอ.ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นลินา  สุตกุล  อาจารย์พิเศษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายพิเศษ เรื่อง " ทักษะการสัมมนาวิชาการ " ให้แก่ นศ.วทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ม.ค.๖๐, ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

Chulalongkorn University part-time  instructor  Nalina Sutakul delivered a lecture on the topic  “Techniques and  Art  of  Academic Talk and Seminar ”to  AWC  students , on Monday , 23 January 2017, 1300 - 1500 hrs. at the main lecture room.

Read more ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศ ม.ค.๖๐

DSC 0451.JPG 1

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้แก่ จ.ต.ติณณภพ  รัตนวารี และ จ.ต.หญิงศิรินภา  ศรีพวก โดยมี รอง ผบ.วทอ.ฯ, ผอ.กอง , รอง ผอ.กอง และข้าราชการวทอ.ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ม.ค.๖๐, ๑๐๕๙ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

AVM Noi Parkperm, Commandant of the AWC, presided over the promotion ceremony of the two college NCOs : LAC Thinnaphop Rattanavaree and LAC Sirinapa Sripuak. In this occasion, Vice Commandant, Directors, Deputy Directors and the related officers participated the event to honor the two promoted officers at the AWC on Monday, 16 January 2017, 1059 hrs.

Read more ...

การดูงานและศึกษา ภูมิประเทศภาคเหนือ

DSCN7672 1

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. น.อ.เสน่ห์  บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ฯ นำคณะอาจารย์และ นศ.วทอ.ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาวิเคราะห์ด้านการทหาร  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาของภูมิภาคที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เช่น กองกำลังผาเมือง กองทัพภาคที่ ๓ และ กองบิน ๔๖ เป็นต้น ระหว่าง ๙ - ๑๓ ม.ค.๖๐

AVM Noi Parkperm, Comandant of the AWC together with Gp.Capt. Saneh Buachuen Vice Commandant led the college faculty and officer students making a study tour to the Northern region of Thailand. This visit would make the AWC students have direct experience on the national power elements of military, politics, economics and social-psychology, which affect the national security and the participation of AEC, such as the Pamuangm Force, the Third Region Army and Wing 46 during 9 – 13 January 2017.

Read more ...

เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทอ. ประจำปี ๖๐

DSC 0345.JPG 1

พล.อ.ท.ฉัตรชัย  บุญญานุรักษ์ จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทอ. ครบรอบ ๖๘ ปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ม.ค.๖๐ ณ ยศ.ทอ. โอกาสนี้ พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม  ผบ.วทอ.ฯ นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวง พิธีสงฆ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงอาหาร รร.จอ.ฯ และปีนี้ วทอ.ฯ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ จากการประกวดกิจกรรม ๕ ส พื้นที่ขนาดใหญ่ของ ยศ.ทอ. ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วย

On Friday, 6 January 2017, AMChatchai Boonyahurag, Director, Directorate of Education and Training, presided over the ceremony observing the 68th Anniversary of the directorate. On this occasion, AVM Noi Parkperm, Commandant of the AWC, led the AWC staff attending the anniversary ceremony consisting of deity and spirit worship, Buddhist religious observance and lunch party at the Air Technical Training School canteen. In this year, the AWC won the 1st runner up award in the Directorate’s contest of the 2016 Five Organization Management Rules in the large working area category.

Read more ...

กิจกรรม " วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ "

hap

วทอ.ยศ.ทอ.ได้จัดกิจกรรม " วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ " ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ  ในโอกาสนี้ พล.อ.ท.ฉัตรชัย  บุญญานุรักษ์ จก.ยศ.ทอ.  พล.อ.ต.ธนบดี  อุตะมะ รอง จก.ยศ.ทอ. ได้ให้เกียรติร่วมงาน โดยมี พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาและการรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธ.ค.๕๙   ณ วทอ.ยศ.ทอ.

On Tuesday, 27 December 2016, Air Marshal Chatchai Boonyahurag, Director, Directorate of Education and Training together with Air Vice Marshal Tanabodee Autama Deputy Director,Directorate of Education and Training guests of honor participated in AWC New Year activities hosted by AVM Noi Parkperm, Commandant of the Air War College.

Read more ...

พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ

we11

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. น.อ.เสน่ห์  บัวชื่น รอง ผบ.วทอ.ฯ นำคณะอาจารย์และข้าราชการ วทอ.ยศ.ฯ ไปร่วมแสดงความยินดีกับ  นศ.วทอ. รุ่นที่ ๔๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธ.ค.๕๙,๑๖๐๐  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

On Thursday, 22 December 2016, AVM Noi Parkperm, Commandant of the AWC as well as all AWC Instructors and AWC Staff congratulated AWC Class 49 Graduates at the Graduation Ceremony at new Auditorium Suan Amphorn.

Read more ...

RTAF Core Value

Calendar

October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

AWC Web Hit Counter

Today 8

Yesterday 52

Week 604

Month 1512

All 38443

Currently are 17 guests and no members online