bannerPrabida
       ด้วยกองทัพอากาศจะจัดสร้างองค์ พระรูปหล่อจำลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดากองทัพอากาศ) ทรงประทับยืน พร้อมฐาน เนื้อโลหะ ขนาดสูง ๑๖ นิ้ว เพื่อน้อมระลึกในพระกรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณในฐานะองค์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศและทรงริเริ่มระบบการศึกษาวิชาการทหาร แผนใหม่แห่งกองทัพไทย
       ในการนี้คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเช่าบูชาองค์พระรูปหล่อจำลอง ฯ ไว้สักการะและเจริญกตัญญูกตเวทิตาคุณ เพื่อความสุขสวัสดิ์มงคลของผู้บูชา ค่าเช่าบูชา องค์ละ ๔,๙๙๙ บาท (สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

คณก.อำนวยการจัดสร้างองค์พระรูปหล่อจำลอง ฯ
วิทยาลัยการทัพอากาศ สนามบินดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ โทร.๐๒-๕๓๔-๒๘๗๗
ดาวน์โหลดแผ่นผับรายละเอียดการสั่งจอง