การติดต่อกับวิทยาลัยการทัพอากาศ

 

      IMG 3274

   วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งอยู่ที่สนามบินดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ อาคารเป็นตึก ๓ ชั้น หมายเลขอาคาร ๔๓๗๒  การติดต่อราชการขอให้ติดต่อแผนกธุรการ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๓๔-๒๘๖๙

ที่ตั้ง

 Map 2017  

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพอากาศ

 

ลำดับ

ตำแหน่ง/สถานที่

หมายเลข

ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ

๒-๒๘๖๕, Fax. ๐-๒๕๓๒-๔๐๕๑

รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ

๒-๒๘๖๖

หน้าห้องผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ

๒-๔๔๐๖

ห้องอาจารย์อาวุโสช่วยราชการ

๒-๒๘๗๒

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

๒-๒๘๗๑

รองผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

๒-๒๘๗๓

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

๒-๒๘๗๘

รองผู้อำนวยการกองการศึกษา

๒-๖๒๐๘

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินผล

๒-๖๓๒๐

๑๐

รองผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินผล

๒-๒๘๘๐

๑๑

ห้องอาจารย์อาวุโสกองการศึกษา

๒-๔๔๐๕

๑๒

ห้องอาจารย์อาวุโสช่วยราชการ

๒-๔๔๐๓

๑๓

ห้องอำนวยการศึกษา

๒-๖๒๐๙, Fax. ๐-๒๕๓๔-๖๒๐๙

๑๔

หัวหน้าแผนกธุรการ

๒-๒๘๖๘

๑๕

แผนกธุรการ

๒-๒๘๖๙

๑๖

คลังพัสดุ

๒-๒๘๗๔

๑๗

ห้องอุปกรณ์การศึกษา

๒-๒๘๗๕

๑๘

ห้องเอกสารประกอบการศึกษา

๒-๖๓๕๓

๑๙

ห้องผลิตเอกสารประกอบการศึกษา

๒-๒๘๗๗

๒๐

ห้องธุรการกองการศึกษา

๒-๒๘๗๐

๒๑

ห้องธุรการกองวิเคราะห์และประเมินผล

๒-๔๕๓๖

๒๒

ห้องรับรองอาจารย์ผู้บรรยาย

๒-๔๕๕๖

๒๓

ห้องพักผ่อนนักศึกษา

๒-๒๙๘๖, ๒-๔๔๐๑, ๒-๔๒๔๔

๒๔

ห้องอเนกประสงค์

๒-๔๔๐๒

๒๕

ห้องควบคุมเสียง

๒-๒๘๗๕

ค่านิยมหลักกองทัพอากาศ

ปฎิทิน

November 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30