เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ

 

logo AWC NEW light                   

   ความหมายของเข็มนภยาธิปัตย์ 

  • ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ ทางราชการกำหนดให้จัดตั้งวิทยาลัยการทัพอากาศขึ้น และให้ พลอากาศตรี อุสาห์ ชัยนาม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทำหน้าที่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศได้พิจารณาเครื่องหมายวิทยาลัยการทัพอากาศ เพื่อจัดทำเป็นเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาเสนอ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้เสนอให้หน่วยเกี่ยวข้องพิจารณาตามลำดับชั้น ซึ่งที่ประชุมกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๑๐ เมื่อ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๐ มีมติให้ชื่อเครื่องหมายว่า " นภยาธิปัตย์ ” ตามที่เสนอมา ส่วนแบบของเครื่องหมาย ที่ประชุมกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๒/๑๐ เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๐ มีมติให้ใช้เข็มทำด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปดาว ๕ แฉก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ เซนติเมตร มีครุฑพ่าห์ยืนบนช่อชัยพฤกษ์ทั้งสองข้าง ๆ ละ ๙ ใบ รูปครุฑกว้าง ๓ เซนติเมตร สูง ๒ เซนติเมตร ติดอยู่กึ่งกลางดาวยอดมงกุฎของครุฑอยู่ทางแฉกยอดของดาวใบช่อชัยพฤกษ์ทั้งสองข้างลงยาสีขาว เบื้องหลังของเข็มนภยาธิปัตย์ ให้สลักยศ และชื่อ ผู้มีสิทธิ์ประดับเข็มนภยาธิปัตย์

     นภยาธิปัตย์ อ่านว่า นบ-พะ-ยา-ทิ-ปัด มีความหมายว่า "เป็นใหญ่ยิ่งในผู้ที่ไปทางฟ้า หรือระดับสูงสุดของนายทหารอากาศ" (นภ หมายถึง ฟ้า ยา หมายถึง ไป อธิปัตย์ หมายถึง เป็นใหญ่ยิ่ง) ชื่อเข็มวิทยฐานะนี้ อนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นผู้พิจารณาเลือก การประดับให้ประดับที่กระเป๋าเสื้อเบื้องขวา   

  ผู้มีสิทธิประดับเข็มนภยาธิปัตย์

  • ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพอากาศ
  • ข้าราชการกองทัพอากาศ ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งอื่น ทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าหลักสูตรการศึกษาของ วิทยาลัยการทัพอากาศ การเปรียบเทียบหลักสูตรเป็นหน้าที่ของกรมกำลังพลทหารอากาศ
  • ผู้ที่กองทัพอากาศพิจารณาเห็นสมควร มอบเข็มนภยาธิปัตย์ให้เป็นกิตติมศักดิ์ การมีสิทธิ์และหมดสิทธิ์ประดับเข็มนภยาธิปัตย์ ให้เป็นไปตามคำสั่งกองทัพอากาศ (ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยวิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๓)


 


 

FaLang translation system by Faboba