เว็บที่น่าสนใจ

 Logo Line

 

icon bullet blue หน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม
    - กระทรวงกลาโหม
    - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
    - กองบัญชาการกองทัพไทย
    - กองทัพบก
    - กองทัพเรือ
 
icon bullet blue หน่วยงานกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
   - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
   - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 
icon bullet blue หน่วยงาน ICT ภายในกระทรวงกลาโหม
   - กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
   - สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
   - กรมสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
   - กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
   - กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพเรือ
 
icon bullet blue หน่วยงานด้านไซเบอร์ภายในกระทรวงกลาโหม
    - ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
 
icon bullet blue หน่วยงานด้านการศึกษา
    - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
    - ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สปท.
    - วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
    - วิทยาลัยการทัพบก
    - วิทยาลัยการทัพเรือ
    - วิทยาลัยการตำรวจ
    - วิทยาลัยการทัพอากาศสหรัฐ
    - วิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐ
    - วิทยาลัยการทัพบกสหรัฐ
    - สถาบันศึกษายุทธศาสตร์ วทบ.สหรัฐ
    - กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หอสมุดกองทัพอากาศ
 

 

Logo Line

FaLang translation system by Faboba