ค่านิยมหลัก  

 

 

ค่านิยมหลัก
     วิทยาลัยการทัพอากาศกำหนดค่านิยมหลักของสถาบัน คือ AWC ซึ่งเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ จากคำเต็มชื่อของสถาบันคือ Air War College โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ กำลังพล และนักศึกษาของสถาบันสามารถจดจำได้โดยง่ายเพื่อนำไปยึดถือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตน โดยอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวนั้นแทนความหมายของค่านิยมหลักที่วิทยาลัยการทัพอากาศกำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   

AWC

         A : เป็นอักษรย่อของคำว่า AIR ซึ่งเป็นค่านิยมหลักของกองทัพอากาศที่กำลังพลทหารอากาศยึดถือปฏิบัติร่วมกัน โดยมีความหมาย ดังนี้

                Airmanship                               หมายถึง      ความเป็นทหารอากาศ

                Integrity and Allegiance            หมายถึง     ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี

                Responsibility                           หมายถึง     ความรับผิดชอบ

          W : เป็นอักษรย่อของ Wisdom          หมายถึง     สติปัญญา ความฉลาด ความรอบรู้ ความรอบคอบ

          C : เป็นอักษรย่อของ Coordination   หมายถึง      การประสานงาน และความร่วมมือกัน

 

          ค่านิยมหลักของวิทยาลัยการทัพอากาศนั้น สื่อความหมายถึงความเป็นทหารอากาศที่มีความซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดี และมีความรับผิดชอบ เป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความฉลาด รอบรู้ รอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงานโดยใช้การประสานงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกกองทัพอากาศ โดยมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามวัตถุประสงค์ที่กองทัพอากาศกำหนด

 


 

FaLang translation system by Faboba