พันธกิจ 

 

 

พันธกิจ  
      วิทยาลัยการทัพอากาศกำหนดพันธกิจไว้ ดังนี้

  ๑. จัดการศึกษาและฝึกอบรมตามหลักสูตรการทัพอากาศ ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ กองทัพอากาศมิตรประเทศ และจากหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ

   ๒. กำกับดูแลให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสำเร็จการศึกษาโดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

   ๓. ควบคุมกิจกรรมในหลักสูตรการทัพอากาศโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม

   ๔. สร้างเสริม และพัฒนากระบวนการคิดในระดับยุทธศาสตร์ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษา

   ๕. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน อาคารสถานที่ และบุคลากรทางการศึกษา ให้พร้อมสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 


 

FaLang translation system by Faboba