พันธกิจ 

 

 

พันธกิจ  
          วิทยาลัยการทัพอากาศกำหนดพันธกิจไว้ ดังนี้

   ๓.๑ จัดการศึกษาและฝึกอบรมตามหลักสูตรการทัพอากาศ ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ กองทัพอากาศมิตรประเทศ และจากหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ

   ๓.๒ กำกับดูแลให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสำเร็จการศึกษาโดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

           ๓.๓    ควบคุมกิจกรรมในหลักสูตรการทัพอากาศโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม

          ๓.๔    สร้างเสริม และพัฒนากระบวนการคิดในระดับยุทธศาสตร์ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษา

          ๓.๕    พัฒนาสื่อการเรียนการสอน อาคารสถานที่ และบุคลากรทางการศึกษา ให้พร้อมสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 


 

FaLang translation system by Faboba